Ceol Sean banner

The World's Largest On-line Collection of Bagpipe Music


Home Master Index Navigation Tips Library Piobaireachd Manuscripts Alternate titles Order CD's Links

The Caledonian Repository of Music Adapted for the Bagpipes

Pipes             Frontpiece from Gunn's Collection             Pipes

Title from the cover of Gunn's Collection

William Gunn was Glasgow pipe maker, and had school for bagpipers. According to Dr. Cannon's "A Bibliography for Bagpipe Music", he was the first of the Glasgow pipe makers to publish a tune collection, which appeared in 1848. Several subsequent editions of this collection were created over the next several years into the early 20th century. The edition presented here is the first edition.

Tune Name Tune Type Gaelic Title Alternate Title(s)
Book Cover n/a
Preface (original version) n/a
Preface (reset version) n/a
Errata page n/a
Table of contents (original version) n/a
Principles of Music n/a
The Charms of Whisky Reel Tha buaidh air an Uisgebhea'
The Christmas Carousing Reel A mhisg a chuir an Nolig oirn'
Back of the Change House Reel Cl an Taigh Osda
The Sugar Merchant Reel Ceabbucg ab t-sicar
I would have preferred thee at first, but not now Sir March Nuiar' chunnic mi'n ts thu, dheaninn do phsadh
Kenny's Dance with his Sweetheart March Dhamhsadh Coinnach ri Inghinn
The Stumpy Lass Reel An Nighan ghoirid
Malcolm McPhee Reel Calum Mac O'bhdh Tail Toddle
The Flirting Brown Maid Reel An 'Nighan donn bheadarach
Not in a bag or a sack Jig Cha chuir mi thu'm poc, no'm balg
The Highland Wedding Reel A bhanis Ghaelach
Keep the country bonny lassie Reel Na cill a Chailag ladhach
My regard is for Donald Strathspey Donul Eachinn Struan Robertson
Lowland Amusement Strathspey An obair nodha shasunnach Captain Keeler
The Dairymaid's Dance Jig Dhmhsadh a Bhanarach
The Mountain Dairymaid Jig Nighan nan Gamhnach
Lord Dunmore's Jig Jig Fear an Dn-mhor
Duke of Perth's Reel Reel Duc Pheairst A Gaelic Air
My Love's Wedding Jig Chaidh mi gu banis mo Ghaoil
Lord Reay's Jig Jig Morar Mac-Aoidh 's e na shuidh 'na rm
Pussy's Tail Reel Tha car an earbul Stdan Comely Garden
Sandy's farm steading Jig Lrach Alasdair
The woer with the pock of meal Reel Suridhach a phoca mhine Colonel Macbain
The Tailor's Wedding Jig Banis an Tiller
To America We Go Reel Nul thar nan Eilanunm dh'America gu'n tid sinn
The Amorous Carling Reel Ars' a Chaillach rudanach
The Woollen Cap Reel Curae chl phlngaid Stewart's Rant
Kail and Pudding, &c. Reel Lite 'us Leann 'us Lghun, 'us Cl fad 'us Maragun
The Grey Bob Reel Am Boga liath
The Man in the Moon Reel Donul na Geallich
The Fair Dairymaid Reel Miri Bhn a Bhanarach Lady McKenzie of Gairloch
Lady Bighouse's Reel Reel Baintearn Bhiogais
Plovers abound in the Hills Jig 'Sann 'sa bhienn a gheibhar na feadagun
Old Mrs. Morrison Reel Caillach liath Mhoristun
The Reay Country Wives Reel Chuiradh mnathun dich Ic' Aoidh, m air na h-adagun
Molly with the Gold Locks Jig Horo mo Mhaili bheag Ruadh Willie wi' his tartan trews
The Lad was Norman Reel Tormaid a bh'air a Ghille Willie made a wedding o't
The Gown and Apron Jig An Gn 's t-apran
The Black Mill Reel Am Muilen Dubh
The Lovely Black Maid Reel 'Nighan dubh nan geala-chas
Old Mrs. Chishom Jig Caillach an t-Sionalich
I Won't Go a Gossiping Reel Cha tid mi fein a chilidh I'll gang nae mair to yon Town
The Reel of Bervie Reel Crn Bran
Murdo's Daughter Reel Anna nighan Mhurchidh
The Merry Black Lad Jig An Gille dubh sgach
The Bristled Beard Reel An fhiasag ghreannach
The Piper's Wife Jig Magaid a Phpir
My wooer, Be Merry Reel Mo Shuiridhach bi Suigartach
The Goat's Pen Jig Cr non bobhar The Short Apron
The Black Ewe's Cascade Jig Eas na caora duibh'
The Piper's Son Jig Iain Mac a Phpir
When I Was a Maid Reel 'Nuair' bha mi fein 'nam Mhighdun
Malcolm Canmore's Tax Gatherer Strathspey Gille Callum
Saw ye Renard Jig An d'fhidir no'n d'fhairich thu Ruairachan Gruinard's favorite
The Wig Reel Piorbhuic
The Ale is Dear Reel Tha Leann daor aig na Gillun
Will You Have a Fiddler Reel 'Bhean an gabh thu Fdhler Bob of Fettercairn
Caber Feidh (Deer's Horn) Reel Caber Feidh McKenzie's Arms
The Bagpipe Reel A Bhalgan, a Bhalgan Merry may the Keel Row
Black Duncan Strathspey Tha d non brg, air Donnachadh Dubh Earl of Hume's Strathspey
The Tailor's Daugher Reel Nighan Bhuidh an Tiller Jenny Nettles
The Hoof'd Carle's Son Reel Mac a Bhodich Ladhrich Locheil's Away to France
The Braes of Melinish Jig Bruachun Mhelinis
The Lame Foot Jig 'Se mo chas chrbach, chum air deiradh mi Trippers
Abercairney's Highlandmen Reel Gaidhal Abercharnaig
Would the Minister Not Dance Jig Nach damhsadh am Minister
Speed the Plough Reel Suas an Crann
The Black Hair'd Laddie Reel Fear a chiutha chinn duibh
The Raven's Rock Reel Creig an fhithich
The Hen's Wife's Daughter Reel Nighan Caillach nan Cearc
The Daft Dairymaid Reel Chaidh an caoch 'sa Bhanarich Greig's Pipes
Finlay Brown Jig Fionnla Mac Iain Duinn
Behind the Bush in the Garden Jig Cl a phris ann sa ghradh
The Spilling of the Kail Reel Sud mar chaidh an cl a dholidh Merry Maid's Wedding
Miller's Fair Daughter Reel Nighan Bhn a Mhiller Willie Davy
Miss Drummond of Perth Reel An Gille crbach anns' a Ghleann Miss Drummond of Perth
My Charming Lad Reel Se mo ghaol an Gille Dubh I Would Not Give My Sandy Lad
The Duchess of Sutherland's Jig Jig Binn-Dic Chataobh
Kiln Trough Jig Lagan na h-th'
The Herring Wife Jig Caillach non Giran The Chorus Jig
The Carle's Delight Reel Cel a Bhodich Monymusk
Mrs. Stewart Grantully Strathspey Baintighearn Stibhart
John McEachinn's Favorite Reel Port mor Iain I'c Eachinn John MacKay of Skerray's Favorite
The Stable Boys Jig Gillun an Stbill Lady Weymess' Jig
My Old Man is Long A-dying Reel Fire fara a sheann Duine, 's fhada lean a tha thu agum
The Churlish Husband Jig Sann agam tha'm Bodach 'smios th'air an t-saoghal Portpatrick
Kirsty's Head-dress Jig Cursti mhor 's Curac oir Molasses and Brose
The Cause for which You Lov'd Me Strathspey Sud an goal a bh' aga orm John Roy Stewart
Young Rory Strathspey Ruairi Og Stumpie Strathspey
Malcolm the Weaver and Malcolm the Tailor Reel Calum Fighader, agus Calum Tiller
Tullach Gorum Reel Tullach Gorm
I Was Blamed for Sporting Reel Thog iad orm gu'n robh mi mire, &c. Bridge of Perth
I Would Court a Pretty Young Maid Jig Rachinn a mhire ri nighin ghlain ig
First of May Jig Toisach a Mhigh
The Daisy Hillock Jig Torra Buidhe
The Merry Wooer Jig N'uair bha mi nam Shiridhach, b'aoidhal m'aigne
The Old Lady of Rasay Reel Caillach liath Rsa
Golspy Lasses Reel Cailgun Ghaillspidh
Tending the Steer, with a Heavy Heart Jig G'ioman non Gamhnan, 's mi muladach
Buckskin Kilt Reel Feiladh bocinn
Donald Dun Reel Donul Odhar
Johnny's Wife Reel An Cile a bh'aig Iain Mac Ioin
Let the Bottle Circulate Reel Ridhladh am Botul mr
Ours Lads are nice Reel Tha uails' anns na Gillun aginn
The Sheep Wife Reel Caillachag non Caorach
Willie's Wife Reel Caillach Uillam Mary Gray
Old Man's Dance Reel Damhsadh a Bhodich bhleadhanich
The Cock Knowe Jig Cnocan a choilich The Bride in her Shift
The Goat and the Sheep Herd Jig Buachill nan Gobhar 'us Buachill nan Caorach
The Maid of Edrachaolis Jig Nighan a Bhodich bha'n Edrachaolus
The Weaver Jig Am Breabader t-n dubh
The Birth of Lord Reay's Daughter Reel McAoidh, an och' a rugadh Senad
John Patterson's Mare Jig Lir Iain Ic Phdrig
Reel of Tulloch Reel Rdhle Thulichun
The Heroic Lad Jig Gill' nn Gill' Odhar
Willie Roy's Loomhouse Reel Taigh no beairt aig Uillam Ruadh
Donald's Wedding Reel 'Se Donul a rinn a bhanis
The Rejected Suitor Reel Fhear nan casun caola' Be Ye Merry
Ducking the Carle Reel Na 'm bithadh agum trudar Bodich
Colonel Stewart of Garth's Reel Reel Crnal Stubhard
The Tartan Strathspey Am Breacan luaight' fight' fuaight'
A Hornpipe Hornpipe Pp adhire
Beat the Red Coats at Culloden Reel Buail na Bodich a' Culodair Cameronian's Rant
The Merchant's Wife Reel Seana Bhean a Cheannich' Gunn's Reel
The Black Cock Reel An Coilach dubh aig Fionghal
The Black Mare Jig An Lir dhubh
Thomson's Dirk Reel Tha biodag air Macthmais
Sir Hector Munro's Reel Reel Crnal Eachinn Munro Sweet Molly
The Drover Lads Jig Gillun nan Drbher The Grumbler (Bodach an dranntan)
The Inundation Jig Tha lidh' 'san Abhinn 'san llt
The Grey Buck Jig Am Boc Glas
The Bog Reel Bog an Lochain Athole Cummers
The Circle Jig Am Porst Crm Rattling Roaring Willie
The Brock Jig Na Bloighannun
Hector's Apeal Reel Gearan Eachinn
Dinna think Bonnie Lassie Reel Na saoil mo chailag ladhach, gu'n dean mi do thrigsin
The Goodwife Reel 'S coma leam do Bhean an Taigh' The Mason's Apron (Apran nan Clachairun)
If Charlie Comes Reel Thearlich na'n tigadh tu Flora McDonald
Clarissa's Gown Reel Ceann'chidh mise gn Chaitir Hech how Johnny lad
The Graceful Move Reel Cuir do chuid air fire faire Jockey Latin
The Deceitful Lover Reel Gille nan car Mrs. McLeod of Rasay
Golspy Fishermen Reel Marichun Ghillspidh
Dunrobin Castle Reel Castal Dhnrobin
The Fair Bosom Reel Co sin th'air do chiachun Geala Dunse ding a'
Marquis of Lorn's Strathspey Strathspey Marcuis Lathurn
The Tailor's Wife Strathspey A bhean a bh'aig an Tiller Chaol Madelina Sinclair's Strathspey
North Country Merchants Reel Ceannichun n' taobh tuadh Colville's Rant
The Gormandiser Reel Fear' dh' ich an bonnach mor
Bugle Horn Quick Step Quick Step
Helmsdale Jig Porst Bunillidh
McRory's Breeks Jig Brigis Ic Ruairi
My Lad Has a Bonnet Reel Firionnach 'us bonaid air Jenny's Bawbee
Chester Castle Reel
The Miller's Daughter Reel Nighan Bhn a Mhiller
Glengarry's Dirk Reel Bodag Dho'ill Ic Alasdair
Pretty Marion Reel Mrag a bha 'san Rudha
The Maltman Jig Fear na bracha
Prince Albert's March March
McKenzie's Farewell to Sutherland Quick Step Soridh Ic Coinnich le Cataobh
John Mackechun's Quick Step Quick Step Porst shiubhal Ian Ic Eachun
The Carle's Cows March Crodh-Laoidh nam Bodach Bundle and go
Sandy's Bonnet March Tha bonaid beag biorach air Alalasdair Kenmuir's on and awa'
Inverary Wedding March Bha mir air Banis a'm Baile Ineradhra The Campbell's are coming
Braes of Glenorchy March Bruachun Ghleann Urachidh
Protestant Boys Jig
The Blue Bonnet Strathspey Am Bonaid Gorm Highland Harry
Tain Lasses Reel Cailagun Bail'a dhuthich
The Roses Blaw Jig
The Ord of Caithness Reel An T-Ord Gallach
Pride of Caledonia March
74th Highlander's March March
Rutherglen Bridge March
Dornoch Links March Lingis Dhornich
How Auld Are ye My Bonny Lass Quick Step
79th Highlanders March Quick Step
MacDonald's Favorite Quick Step
Nora Crina March
Faskally House March
The Tournament Quick Step
Tomatin Quick Step Tomaitun
78th Highlander's March March
The Lads wi' the Kilt March Gillun an ilidh
The Persevering Lover March 'Se chiur mise co fad' ga d'iarridh
Reid's Fancy Quick Step
Piobirach of Donald Dubh March Piobirachd Dhhill Duibh Lochiel's Warning
Glasgow Gaelic Club Quick Step Comunn Gaelach Ghlasco
Highland Laddie March An Giulan Gaelach
O as I was Kiss'd Yestereen Quick Step Mar phgadh mi an reidh'r
Duke of Sutherland's March Quick Step Porst Suibhal Dhiue Chat Braes of Bushby
Peggy's Wedding Quick Step Banis Mhargaid
Benmore Quick Step Bheinn Mhor
Bonny Strathmore Quick Step Comunn an t-srath mhoir
Miss Duncanson's Favorite Quick Step
Three Good Fellows Beyond the Glen Jig
Campbelltown Loch Quick Step Loch chilliciaran
Yester House Strathspey
71st Highlander's Quick Step Quick Step
Ossian's Hall Reel Mr Oisian
Yankee Reel An American Air
Fingal's Weeping March Guil Fhinn
The Merry Old Gardner Reel Bodachan a ghridh
Briton's Glory Quick Step
Bannock's o' Barley Meal Quick Step Bonnich mhin erna
Over the hills and far away March Fad as, thar nam Beann
The Stool of Repentance Jig Stol dubh na h-eaglais
Tripper's Quick Step Quick Step
MacFarlane Clachan's Favorite Quick Step Porst Ic Farlan
The Highland Plaid Quick Step Am Plaide Glach
Traverse the Rough Hills March Shuibhail na Garbhlich A Braw Young Lad Cam to My Daddy's Door
Tullichewen Castle March Caistal Thullich-eoghinn
93rd Highlanders Welcome to Glasgow March
Highland Ladies Fishing March Toir nan Gobach as an Traigh Because He was a Bonny Lad
Glengarry's Gathering Reel
Young Rory Strathspey Ruari Og Stumpie Strathspey
The Sheep Wife Reel An Te Bha ris na caorich
Jessie Brown of Lucknow Strathspey Seonaid Donn Lucknow
Captn Murray's Quick Step Quick Step
Lady Charlote Murray's Jig Jig
The Laird of Cockpen Jig
The Lads of this Town Jig Gillun a Bhaile Seo The Bride is a Bonny Thing
Ardoss Castle Jig Caistal Ardois
The Bride will be no more wi her Mother Hornpipe
Johnny Cope March Iain Cop
Lass an ye loe, me tell me now Hornpipe

Home Master Index Navigation Tips Library Piobaireachd Manuscripts Alternate titles Order CD's Links