Ceol Sean banner

The World's Largest On-line Collection of Bagpipe Music


Home Master Index Navigation Tips Library Piobaireachd Manuscripts Alternate titles Order CD's Links

Angus MacKay's Piper's Assistant

Pipes             Cover from Piper's Assistant             Pipes

Cover from Angus MacKay's Piper's Assistant

The Piper's Assistant was published by Angus MacKay in 1844, and there have been at least three other additions through 1872. The version presented here is the 3rd edition.
Geoff Hore's website offers a detailed description of this history of this collection and it's relationship to Wm. MacKay's "Complete Tutor".

Title Tune type Gaelic Title
Cover Page n/a
A. Glen advertisement n/a
Preface n/a
Index - Gaelic n/a
Index - English n/a
Instructions n/a
Exercises n/a
MacKay's Rant reel Mac-Aoidh'na Sehasamh
Smith's Daughter, The reel Nighean Dubh A Ghobha Bhin
Roryson's Breeks jig Briogais Mhic Ruari
Kilt's My Delight, The reel A' Toirt Nan Bobhar As A Chreig
Bride Has a Bonny Thing, The jig Gillean A Bhaile So
Athole Plaid, The reel Am Breacan Athullach
Rob Roy MacGregor O quickstep Rob Ruadh
Minister's Mare, The jig Gu'n Chaill A Lir Dhubh
Athole Cummers, The reel Bog An Lochan
Herd of the Glen, The retreat Bochaill Nan Gleann
Scots Wha Hae Wi' Wallace Bled march Uilleam Bhalas
Glengarry's March march A Shean Bhean Bhochd
The Campbell's Are Coming march Bhami air banais Bail'inearaoradh
Haughs of Cromdale, The march Sud Mar Chaidh An Cal a Dholaidh
Highland Laddie, The march Cit An Robh Tho'n Duigh'san De
Mrs. Chisholm's Delight jig Fonn Air Cailleach An T-Siosalaich
Over the Water to Charlie march A Null Air An Uisge Gu Tearlach
Deer's Antler, The reel Cabar Figh
Boyne Water march Cha Do Dh'Fhaoinich Na Saighdearan
Highland Harry Back Again reel Thig Air T'ais Iannraig
Braes of Tullymet, The strathspey Na Bruichean
Culdar's Rant reel Sud A' Mhisg Air Feareigin
John Roy Stewart reel Och A Bhodaich Na Bi Rium
Hills of Glenorchy, The jig Bruachan Ghlinn Urachaidh
Sir J.M. Mackenzie's Reel reel Gun Dh'ith Na Coin Na Ceannaichiean
Highlander's March, The march Gur E Na Gillean
Blythe Blythe and Happy Was She reel Andra's An Gunna Cutach
Miss Louisa Campbell's Delight reel Thodran An Gillie Dh'fheareagin
If I'd Get a Dram, I'd Take It reel Na Faighean Dram Dhabhean E
Isle of Skye Local Militia's March, The march Am Freicead'an Sgiathanach
Drops of Brandy jig Boinne Beag Branndai
Drummond Castle jig Caisteal Drummain
Jacky Latin reel Ho'ro Ma Thuraman
Macfarlane's Reel reel An Rud A Rinn Am Fitheach Oirnn
Lochiel's Away to France reel A Mhic A Bhodaich Ladhraich
Rock and a Wee Pickle Tow jig Iain Caimbeul A' Bhanca
A Man's a Man for A That reel Mo Ghille Dubh Gar Fhad Thu Muigh
Roslin Castle reel Caisteal Roslin
Pease Strae reel Na'm Biodh Agam Trudah Bodaich
Because He Was a Bonnie Lad reel Toirt Nan Gobach As an Traigh
There Came a Braw Lad to My Daddie's Door jig Fear A' Chinn Mhoir
I'll Gang Nae Mair to Yon Toun reel Bha Mi'n D air Chellidh
Catherine Ogie reel Catriana g
Frazer's Rant reel Tha Biodag Air Mac Thmais
Neil Gow reel Chuir Mo Leannan Cul Rium
Highway to Linton, The reel Bodachan A Phinnt Leanna
Bridge of Perth, The reel Drochaid Pheairt
Reel of Tulloch, The reel Ruidhle Thulaichin
Brose and Butter jig Uilleam's Calum's Morag
Earl Mareschal's (Keith) Reel reel Iaria Marasgal
Johnny Cope quickstep Iain Cope
Green Hillock, The reel Tulach Gorm
Up and Waur Them A' Willie reel Cuir Air Do Shon Fhein Uilleam
Reel of Bogie, The reel Buidhle Bhalgaidh
Four and Twenty Highlandmen reel An Uair A Theid Thu Thun A Mhunaidh
Cameronians Rant, The reel Tha Thu Mar A Tha Thu Bhodaich
Miss Drummond of Perth strathspey Calum Crubach Ann-Sa' Ghleann
Weary Maid, The reel Tha Mi Gith 'S Mi Lean Fhein
Warst Carle in A' the World, The jig An Agam Tha'm Bodach A's Measa Air Ant-shaoghal
Mary Gray reel Cailleach Uilleam
Keep the Country Bonnie Lassie reel Tha Di Nam Brg
Marion and Donald reel Domhnul A Bh'air A' Ghillie
Mrs. Macleod of Rassay reel Seann ghille Na'n Car
Miss Forbes' Farewell march Beannachd Le Banabh
Kemure's On and Away march Tha Bonaid Beag Biorach
Maid of Islay, The reel Fear Chulcharn
Sleepy Maggy reel Buchall Nan Caorach Robi
Woo'd an' Married an' A' jig Psaidh Beathag An Ceard
Celtic Society of Scotland's Quickstep, The march An Comon Albanach
Lady Mary MacKay reel Bantighearna Mhic Aoidh
Pibroch of Donad Du march Piobaireach Dhomhnuill Dhuibh
MacPherson's Lament march Tha Mac Phearsaid Dol G'a Chrochadh
Earl of Hopetoun's Strathspey, The strathspey Nuiar A Bha Mi Air An T-seisan
My Wife's a Wanton Wee Thing march Si Mo Bhean Sa Tha Mi-mhoil
Gordon Castle quickstep An Cota Buadh
Gray Buck, The jig Boc Liath Nan Gobhar's E 'G Larruidh Mnaoi
Breadalbane Fencible's Quickstep march Na Braidalbannaich
New Rigged Ship, The march An Long Ur Uidheamaichte
White Cockade, The march An Suaicheantas Bn
Go to Berwick Johnny jig Cm Bhuam Do Bhogais
Black Snuff Mill, The reel Muilean Dubh An T-shaoisean
Skye Reel reel Ruidhle Sgiathanach
Deil Amang the Tailors, The reel Tha'm Breamas Air Na Tilearan
I Ha'e A wilfe O' My Ain jig Na'm Biodh Bean Agan Fhein
Corn Rigs are Bonnie, The march Is Boidheach Na H Iomairean
Cutty's Wedding reel Banais Choinnich
O'er the Hills and Far Away march 'S Truagh Nach Bu Leis An T Saighdear Mi
Lochaber No More march Lochaber
Saw Ye the Carle of Late jig Am Fac Thu'm Bodach 'O Chianamh
Drover Lads, The jig Gillean an Drobhair
Monymusk's Strathspey strathspey MonadhMosg
Mary's Dream march A Mhiri Leig Am Brn Sin Dhiot
Greig's Pipes reel Lion an Stp
Dunkeld's House jig Taigh Dhnchailean
Delvinside march Sin A Nall Do Cheann A' Chailleach
Black Haired Maid, The reel Nighean Dubh Nan Geala Chas
Keel Row, The reel Port A' Bhta
Jenny Dang the Weaver reel Am Breabadair Mear
Marquis of Tullybardine, The reel Bruthaich Innis Ruari
Goat-Herd, The jig Buachaill Nan Gobhar
Lord MacDonald reel Morag Nighean Dmhnuill Duinn
Put me in the Great Chest reel Cuir Sa Chiste Mhir Mi
Tailors Wedding, The jig Bha Mi Air Banais An Tailear Ilich
Free and Accepted Mason jig An Clachair
Pipers Bonnet, The march Bonaid A' Phiobair
Jolly Old Gardener, The reel Bodachan A Gharaidh
I'll Kiss the Wife She Bad Me reel A' Bhean An Gabh Thu Fidhleir
Weaving House, The reel Taigh Na Beairt Aig Uilleam Ruadh
Athole Highlanders' March, The march Fir Athull
Sweet Molly reel Miridh Grannd
Roy's Wife reel A'n Caimbealach Dubh
Lady Seaforth's Reel reel Ruidhel Ban Tighearna Mhic Choinnich
Tail Toddle reel Calum Mac A Bh Torrach
MacKay's March march Mearsa Mhic Aoidh
Culloden Bay march L Blr Chuilodair
Hon. Capt. James Murray's Quickstep, The quickstep Mearsa Mhoraich
Goat Pen, The jig Cro Nan Gobhar
Willie Made a Wedding o' It reel Banais Uilleam
Capt. MacKenzie's Jigg jig Gruinneard
Piper's Maggot, The jig Magaid A' Phibair
Lady Wemyss' Jig jig Gillean A Stbuil
Mr. Mackinnon of Corby reel Fear Choire-Chatachain
Fair Bosom, The reel C Sin Air Do Chiujan Geala
Sweet Maid of Glendaruail march Mo Chaileag Mihin-gheal Mheall Shuilleach
Bundle and Go march Is Beag an T-ioghnana Na Gillean
Ancient Sword Dance, The march Gille Calum
Mrs Mackinnon of Corby reel Bean Choire Chatachain
Rusty Gun, The reel Tha Meirg Air A Ghunna Bhubh
Miss M. Mackenzie (Delvin's) Reel reel Ruidhle
Trippers, The jig Alasdair Sunntach
Lady Margaret Stewart reel Mairearad Stiubhart
Shaggy Buck, The jig Am Boc Luideach
Simpson of Largy's March march Mac Shm Na Lairce
Gown and Apron, The jig An Gn 'San T-aparan
Humors of Dublin, The jig Criodhalas Bhailecliath
Collin the Piper jig Caillean Beag Pibaire
Marquis of Huntly's Strathspey, The strathspey Casag Lachdunn Ruairi Ruaidh
Donald's Rant reel B-Dhmhnuill 'Ic Cugain
Lady Madelina Sinclair strathspey A Bhean A Bhaig An Taithlear Chaol
Gray Wife of Rasay, The reel Cailleach Liath Rarsair
Wedderburne's March march Mearsa Iain Mheadarburn
I'll Make You Be Fain to Follow Me jig Dorus Na Gresaich
Ewe with the Crooked Horn, The reel A Chaor Chrom
Roxburghe Castle strathspey Caisteal Rocsborgh
Sandy's Croft jig Lrach Alasdair
Nurse's Song, The march Taladh
Athole Brose reel Bruthaiste Athull
Boat Leaks, The reel Tha Toll Air A Bht
MacNeil of Barra's Barge jig Bior-linn Barra
Highland Ketty jig Catrian Bheag
Drive Home the Mainlanders reel Dhachaidh Muinntir Mhor-Thir
72nd Highlander's March, The march Gaidheal Dhuic Albann
Jamie Roy jig Seumas Ruadh
Periwig, The reel A Phior-Bhuic
MacGregor's Lament lament An Cumha
Errata n/a n/a

Home Master Index Navigation Tips Library Piobaireachd Manuscripts Alternate titles Order CD's Links